(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

[FIRMWARE] TỔNG HỢP FIRMWARE CHO CÁC DÒNG ANDROID BOX

[FIRMWARE] TỔNG HỢP FIRMWARE CHO CÁC DÒNG ANDROID BOX

  26/09/2019

  Vương Sỹ Thịnh

 

HIMEDIA

TỔNG HỢP FIRMWARE CHO CÁC MODEL CỦA HIMEDIA

Q1IV - Q3IV - Q8IV - Q5IV - Q10IV - H1 - H8 - H8PLUS - A5 - Q30 - Q5PRO - Q10PRO

(Stock Android, Google Android TV, Edition Myk+)

 

VINANBOX - MYTV NET - HDPLAY BOX

VINABOX X2

     Phiên bản X2 2018 (Android 4.4)

     

     Phiên bản X2 2018 (Android 7.1.2)

     

     Phiên bản X2T 2019 (Android 7.0)

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware Rockchip: Xem tại đây   

     Hướng dẫn cập nhật Firmware X2 2019 - 2020 Alwinner: Xem tại

VINABOX X2 PLUS Ver 1

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X2 PLUS Ver 2

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X3 PLUS

     

     Liên hệ: 097.12345.40

     Email: xuanhiep140792@gmail.com

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây     

VINABOX X4

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây   

VINABOX X6

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X9

     Phiên bản stock

     

     Phiên bản ATV ( Google Android TV)

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây     

VINABOX X9 PLUS

     Phiên bản stock

     

     Phiên bản ATV9 ( Google Android TV, Androi 9 Pie)
     Cập nhật mới nhất 12/12/2019

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây   

VINABOX X10 - 2GB

     Stock Android


     

     Android Google TV

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X10 - 3GB

     Stock Android


     

     Android Google TV

     

    Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X10 Plus

     

VINABOX X12 - 2GB

     

    Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

VINABOX X12 - 3GB

     

    Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

MYTV NET 1 (VER1 - KHIỂN DÀI)

     Phiên bản stock

     

     Phiên bản ATV ( Google Android TV)

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây   

MYTV NET 1 (VER2 - KHIỂN NGẮN)

     Phiên bản stock

     

     Phiên bản ATV ( Google Android TV)

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây 

HDPLAY H1PLUS

     

    Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

HDPLAY H3PLUS

     

    Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

HDPLAY H8 2GB / 3GB

     

     Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

 

CÁC HÃNG KHÁC

LENOVO MINISTATION

Stock Android 4.4.4 ministation 

Android 5.1 Multi Window

Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

EGREAT A5

Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

EGREAT A10

Hướng dẫn cập nhật Firmware: Xem tại đây

MEECOOL BB2

MEECOOL BB2 PRO

H96 MAX

TANIX TX8 MAX

Danh sách firmware TV Box được ITVPLUS chia sẻ và cập nhật liên tục!

Hướng dẫn update bằng file zip: http://itvplus.net/huong-dan-fix-google-play-store-stopping-tren-tat-ca-loai-tv-box-dung-cpu-amlogic/a1385911.html

Hướng dẫn Flash TV Box Amlogic bằng thẻ SD rất tiện lợi: http://itvplus.net/huong-dan-flash-tv-box-amlogic-bang-the-sd-rat-tien-loi/a1385913.html

Hướng dẫn Flash TV Box dùng CPU Amlogic bằng USB Burn Tool: http://itvplus.net/huong-dan-flash-tv-box-dung-cpu-amlogic-bang-usb-burn-tool/a1385912.html

Update:15/03/2018

EM92 (2gb + 3gb) 20170811: https://drive.google.com/open?id=1Y4Dx5wTYQMqdNR7cQ8GCCqregj3NNX74

EM92 (2gb + 3gb) Android 7.1: https://drive.google.com/open?id=1Ob1TQCnMJtJW5D2oL_BEH1EMonofmUlI

EM95 Android 5.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoVmFFWUsyczNER2c

EM95w (Không phải EM95x): https://drive.google.com/open?id=1o6576YqeG1P0NLDB4Zbyl0OHZiey0xpY

EM95x 20170811: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNodTNSdldwNmZ3Zjg

EM95x Android 7: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoY2EyYU5RQzkwLVU

Eweat EW912 20170925: https://drive.google.com/open?id=1CCjTbaWGv2Hhuw9oQe2bG1qJnmJQLCEX

M96x Plus: https://drive.google.com/open?id=1YRVCjVHj0LM4Mbe6gPxpQwaNYmkAEtfM

Mini M8s pro C: 20180112: https://drive.google.com/open?id=17knf6Z5RTFlWkfPUX_rYpXWb5sBA2qgi

T95N mini Mx: https://drive.google.com/open?id=1XfVSW0VaAHrG6B5jI1DKtHnJxP2HVSUs

Eweat R9 mini: 20170925: https://drive.google.com/open?id=1u730IwEqqqZsbSx_Y5gaKiDV3IH-Bpe8

Enybox R99: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoZHlqdWs2NXNjYnc

T95u pro Android 6: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoV1NSLWRNb0lFbTA

T95u pro Android 7: https://drive.google.com/open?id=1Zapk42OQzZ_0HXXEs6EMGdT9N5WqsZpd

T95z plus Android 6: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoYnp5dnBKSUd4bFU

T95z plus Android 7: https://drive.google.com/open?id=1tdpJksEVjSL5YjsQPAc6se2oPseMfhmV

Tronsmart S95x: https://drive.google.com/open?id=1NjyEQrxeotCwlV8RXUvmG3Xq8MqjXkjZ

Tronsmart S96: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoSFJnZ2dBMTZwcFk

Beelink W95: https://drive.google.com/open?id=1Oi5mhgYsfDnfkfVR633yH6qZYKkKT5MG

Wintel W8: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoYkdTOG5id0tnY3c

Update:15/04/2017

Eweat W9II (w9ii-20170315 – Add Status Bar): https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoSUNTT083UHJMbVk

EM95x (EM95x_20170327 – Add Status Bar): https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNocm9ZY1l6NkN2Nk0

Update: 20/03/2017

EM95x SD: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoRlRMQTY4Z1BrM3M

T95Z Plus: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoYnp5dnBKSUd4bFU

T95K Pro 3gb 32gb: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoSU5MVzRBbFNrU3M

T95U Pro: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoeGw2WWlPZ3AtNFU

Enybox X2: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoMVVMSi1DSjVQdjg

Enybox X1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoWmNyQ1NkVm1oUWc

EM92 20170119 3gb USB và SD: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoQVNNNFRpdEp1LVU

EM92 20161214 3gb: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoQ0VfNzh1ZzdvUGs

EM92 20161125 3gb: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoMTFReW5JcnFuTEU

EM92 09012017_2gb: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoZEhpNnlKREJqb00

EM92 24122016_2gb: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoOWV3ejZscGNINjA

EM95x 14022017: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoY1NLVVRUbWVGSlE

EM95x 16122016: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoWFRHcUlSZHZrUU0

EX96 20160823: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoV0ZRNkV5S0lBWDg

Beelink GT1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoanB2M21kWWQ0R00

Mini m8s II Beelink: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoZmNvbURucGhEZ2s

Mini M8s Beelink: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoeVc2c0pGWE02Yms

Tronsmart Vega S95 Meta: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNobWdRLW9LbGhBSWc

Tronsmart Vega S95 Telos: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoMldNQ3RmY004Uk0

M8s version m9&m8_8bit_v1.1: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNocjVRSVJUcnVWZ28

M8S_S812_2GB_26102015_M8 v8_6: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoV3Y5bkVlcEx2S1U

T10 Plus: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoczRBMFdHTTd5a1k

Q-Box s905: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoWHNKV2g4eVcyY0E

MXQ 4k Main xanh: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoX05XN0FQR25ZekU

MXQ 4k main den: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoR0NpMGpNX2RncTg

MXQ Pro S905_20160309: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoSnZpOU5ha0JVU00

MXQ-160121 8189: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoQWJLQjdEMXZtUXM

MXQ 2112015 8188: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNob2Rua2JENzRjblE

MXQ_03072015_OTA 8188: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNocVRPYjkza3paVGM

MXQ_OTA_18052015 8188: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoYVhvYTMxcjlVQjA

Firmware Measy b2a : https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoVTUwM2JqbnhOWDQ

Firmware Vinabox X3 Plus: https://drive.google.com/file/d/1wHy0FYrOhdwcPHNB_degybQOQigqEV4i/view