(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Cách vào facebook mạng VNPT update 11/2012

Cách vào facebook mạng VNPT update 11/2012

  26/09/2019

  Admin

alt

1. Vào C:\Windows\System32\drivers\etc.

2. Dùng chương trình Notepad có sẵn trong máy mở file " hosts " bằng cách

nhấp phải chuột vào file hosts > Open with… > Notepad.
3. Các bạn xóa hết dải IP cũ (nếu có ) và thêm cái này vào:

69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com 
69.171.224.36 www.login.facebook.com 
69.171.224.36 login.facebook.com 
69.171.224.36 apps.facebook.com 
69.171.224.36 graph.facebook.com 
69.171.224.36 register.facebook.com 
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com 
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com 
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com 
69.171.224.36 developers.facebook.com 
69.171.224.36 error.facebook.com 
69.171.224.36 channel.facebook.com 
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com 
69.171.224.36 pixel.facebook.com

HOẶC

198.98.98.141 www.facebook.com 
198.98.98.141 facebook.com 
198.98.98.141 upload.facebook.com 
198.98.98.141 www.login.facebook.com 
198.98.98.141 login.facebook.com 
198.98.98.141 apps.facebook.com 
198.98.98.141 graph.facebook.com 
198.98.98.141 register.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.connect.facebook.com 
198.98.98.141 vi-vn.facebook.com 
198.98.98.141 static.ak.connect.facebook.com 
198.98.98.141 developers.facebook.com 
198.98.98.141 error.facebook.com 
198.98.98.141 channel.facebook.com 
198.98.98.141 bigzipfiles.facebook.com 
198.98.98.141 pixel.facebook.com

DNS vẫn là của Google 8.8.8.8/8.8.4.4 hoặc Không điền chỗ này cũng dc!

Vào bình thường nhưng có vẻ hơi chậm hơn 1 chút so với lần trước!

UPDATE NGÀY 1/11/2012
1 cách nữa là xóa hết trong file host đi
DNS anh em đổi thành 
4 2 2 3
4 2 2 4
Đã Test thành công nhé ^^!

Hãy click vào http://www.facebook.com/pages/Itvplusnet/292621344186190 để xem nào!!!!