(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Bản Rom 4.1 MK808/MK808b MINIX Hybryd FW V2.2.4 Mới Nhất update 22/05/2013

Bản Rom 4.1 MK808/MK808b MINIX Hybryd FW V2.2.4 Mới Nhất update 22/05/2013

  26/09/2019

  Admin

This is modified Minix Neo x5 firmware with my tweaks.
If anyone have question just ask;)!Google TV Apps Can Be Downloaded From My Website!

My website:
http://xbmcfreak.xorg.pl


Rockchip Batch Tool

Beta:

MK808
Dev-Host V2.2.4 720p

MK808B
Dev-Host V2.2.4 720p


Neo G4
Dev-Host V2.2.4 720p

Neo X5
Dev-Host V2.2.4 720p


Stable:

MK808
Dev-Host V2.2.3 480p
Dev-Host V2.2.3 720p
Dev-Host V2.2.3 1080p

MK808B
Dev-Host V2.2.3 720p
Dev-Host V2.2.3 1080p

Neo X5
Dev-Host V2.2.3 720p
Dev-Host V2.2.3 1080p

Neo G4
Dev-Host V2.2.3 720p
Dev-Host V2.2.3 1080p